KezdőlapElérhetőségünkE-mailÁrainkAkciókBlu-RayElőzetesFilmjeinkKölcsönzésElérhetőségünk
 

Patagonia videofilm-kölcsönző tagsági szerződés

1. A Patagonia videofilm kölcsönző (továbbiakban Patagonia Video) és a videokazettát/DVD-t kölcsönző személy (továbbiakban kölcsönvevő) között a videokazettának/DVD-nek a kölcsönvevő által történő átvételével és a kölcsönzési jegy aláírásával az átvett videokazetta/DVD tárgyában bérleti szerződés jön létre.

2. A kölcsönzőben csak klubtagok kölcsönözhetnek. A klubtag köteles tagságát minden kölcsönzéskor a klubkártyával vagy érvényes személyi igazolványával igazolni.

3. A filmklub tagja kizárólag magyar állampolgárságú budapesti lakos, érvényes személyi igazolvánnyal és két hónapnál nem régebbi közüzemi számlával rendelkező, 18 éven felüli személy lehet.

4. Tagsági kártya éves tagdíj befizetése ellenében váltható és minden évben a tagdíj megfizetésével hosszabbítható. Hosszabbításkor a tagsági jogosultságot (személyi közüzemi számla) ismét igazolni kell. A kártya tulajdonosának családjban élő kiskorú vagy önmagáért felelősséget vállalni nem tudó családtagok csak a kártya tulajdonosának teljes anyagi és jogi felelősségével, kizárólag tagsági kártya vagy személyi igazolvány felmutatásával kölcsönözhetnek. A kártya a klubtag közvetlen családján kívül másra át nem ruházható.

5. A Patagonia Video a videokazettát/DVD-t egy napra adja bérbe. A kölcsönvevő a videokazettát/DVD-t legkésőbb a kikölcsönzést követő 24 óra múlva, (egy napos kölcsönzés esetén) a szalag elejére visszacsévélve köteles visszahozni.

6. A kölcsönvevő a videokazettát/DVD-t kizárólag ún. házi lejátszás keretében használhatja azaz nézheti meg az azon rögzített filmet. A kölcsönvevő nem jogosult a videokazettán/DVD-n levő kép- és hanganyagot másolni és/vagy házi lejátszás keretein túl lejátszani. Ezen előírás megszegése esetén a kölcsönvevő közvetlenül felel a szerzői jog jogosultja felé ezen jogok megsértéséért.

7. A kölcsönvevő a videokazettát/DVD-t kizárólag rendeltetés- és szerződésszerűen használhatja továbbá felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetés- vagy szerződésellenes használat következménye.

8. A kölcsönvevő a videokazetta/DVD használatáért kölcsönzési díjat fizet a Patagonia Video részére. A kölcsönzési díj a videokazetta/DVD egynapi - legfeljebb a kikölcsönzést megkezdését követően, 24 órát tartó - használatának ellenértéke. A kölcsönzési díj az áfá-t magában foglalja. A kölcsönzési díjat a Patagonia Video egyes videokazetták/DVD-k vagy filmtípusok tekintetében illetve a filmek megjelenési időpontja szerint egymástól eltérő összegben állapítja meg. A kölcsönvevő a kölcsönzési díjat a videokazetta/DVD átvételekor előre fizeti meg. Be nem jelentett késedelem esetén a késedelem mértékének megfelelően köteles késedelmi díjat fizetni, (a késedelmi díj a kölcsönzési díj +30%-a)

9. A kölcsönvevő jogosult a Patagonia Video által biztosított kölcsönzési kedvezményekre. A kölcsönzési kedvezményeket a Patagonia Video saját belátása szerint nyújthatja, ennél fogva azokat bármikor megváltoztathatja illetve megvonhatja.

10. A kölcsönvevő a videokazetta/DVD átvételekor a videokazetta/DVD sértetlen állapotában, illetve határidőben történő visszaszolgáltatásának biztosítására óvadék fizetésére kötelezhető.

11. A bérleti díjak összegét a Patagonia Video az üzlethelyiségben jól látható módon közzéteszi.

12. A kölcsönző személy a kölcsönzés létrejöttét megelőzően meggyőződhet a videokazetta/DVD épségéről, sértetlenségéről.

13. Amennyiben a videokazetta/DVD a kölcsönzési idő alatt károsodik, meghibásodik, karcosodik vagy sérül - függetlenül attól, hogy megsemmisül vagy sem - a kölcsönvevő köteles a videokazetta/DVD új, kölcsönzésijogos teljes vételárát a Patagonia Video részére megtéríteni. A Patagonia Video jogosult az óvadékot a videokazetta/DVD vételárának összegébe beszámítani. A Kölcsönvevő a károsult, meghibásodott sérült videokazettát/DVD-t is köteles a Patagonia Video részére határidőben visszszolgáltatni.

14. A videokazetták/DVD-k szándékos rongálása, ellopása illetve a videokazetták felnyitására irányuló bármilyen kísérlet a tagságból való azonnali kizárást vonja maga után, annak minden anyagi jogi következményeivel. Minden ilyen irányú szándék azonnali feljelentést von maga után.

15. Amennyiben a kölcsönvevő a videokazettát/DVD/t határidőben nem hozza vissza, úgy a késedelem minden megkezdett napjára köteles a kölcsönzési díjat és annak kédedelmi kamatát megfizetni. A Patagonia Video jogosult az óvadékot a kölcsönzési díj késedelmi díjjal növelt összegébe beszámítani.

16. Amennyiben a kölcsönvevő a videokazettát/DVD-t bármely okból nem tudja visszaszolgáltatni, úgy 13. 14. 15. pont rendelkezéseit kell együttesen alkalmazni azzal, hogy a kölcsönvevő arra az időtartamra is köteles kölcsönzési díjat és annak kamatát fizetni, amíg igazolható módon be nem jelenti a visszaszolgáltatás meghiúsulását és a Patagonia Video számára a megrongált illetve elveszett videokazetta/DVD árát meg nem téríti.

17. Amennyiben a károsodott, meghibásodott sérült vagy elveszett videokazettát/DVD-t kölcsönzési joggal beszerezni már nem lehet, a kölcsönvevő a videokazetta/DVD vételára helyett 10.000.-Ft egyösszegű átalány kártérítést köteles a Patagonia Video részére fizetni.

Kijelentem, hogy a Patagonia Video kölcsönzési feltételeit ismerem, és azokat aláírásommal magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Hozzájárulok személyi adataim számítógépes nyilvántartásához.

Copyright © 2004-2019 Patagonia Kft. Minden jog fenntartva!